Бебешка Визитка 0 0

ПРОЕКТ: BG16RFOP002-2.073-19047-C01

Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Наименование на програмата: Оперативна програма иновации и конкурентоспособност 2014-2020

Наименование на приоритетната ос: Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП“

Наименование на процедурата: BG16RFOP002.073 Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Цел на процедурата: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Очаквани резултати: Постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 и стабилност на работни места.

Проект: : BG16RFOP002.073-19047-С01 Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал на дружеството за справяне с последиците от пандемията COVID-19

Резултат: Постигане на положителен ефект по отношение на НМ 66 ЕООД за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Обща стойност: 4 460.11 лева, от които 3 791.09 лева европейско финансиране и 669.02 лева национално финансиране.

Бенефициент: НМ 66 ЕООД

Административен адрес: гр. Русе, 7000, ул. Васил Петлешков № 19

Адрес на изпълнение на проекта: гр. Русе, 7000, ул. Болярска № 18

ЕИК: 200939093

Процент на съфинансиране: 0%

Максмален интензитет на безвъзмездната помощ: 100%

Начало: 30.09.2020г.

Край: 30.12.2020г.

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ

На 30.09.2020г. НМ 66 ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.073-19047-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Обща стойност: 4 460.11 лева, от които 3791.09 лева европейско финансиране и 669.02 лева национално финансиране. Дейностите по проекта са в съответствие с хоризонталните политики за равнопоставеност и недопускане на дискриминация и устойчиво развитие. Срокът за изпълнение на проекта е 3 месеца.